Lotterier

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om du och din förening vill anordna ett lotteri kan du vända dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få information om vad som gäller, till exempel om tillstånd krävs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som anordnas av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotteri. Ansökan om lotteritillstånd i Storumans kommun görs hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna lotteri kan ges till ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse. Ideella förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

​Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Följande krav ställs för att få tillstånd:

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls:

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap.10 § spellagen).

Registreringslotteri

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt Spellagen 6 kap. 9 § och gäller under en femårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 33, 3 prisbasbelopp. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

Du gör din ansökan enkelt genom vår e-tjänst:

Ansökan om lotteri för ideella föreningar (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Redovisningen görs enkelt genom vår e-tjänst:

Redovisning av lotterier (öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 10 juli 2019