Detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för fastigheten Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad april 2020. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med olika typer av boende samt nya utförsåkningsområden. Planområdet omfattar totalt cirka 138 hektar och ligger i den nordvästra delen av Hemavan. Planförslaget medger tätare bebyggelse närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området. Målet är att stärka och göra turistdestinationen mer attraktiv och därmed skapa nya arbetstillfällen i området.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planarbetet hanteras med utökat förfarande då det bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt i övrigt av stor betydelse. Förslaget stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Hemavan från 2011 då området tänkt för fritidsboende och alpint intresseområde.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns framtagen där miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivs närmare.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden 2020-04-08 till med 2020-05-08. Inbjudna till samrådet är andra myndigheter, fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra som har väsentligt intresse av frågan. Med anledning av coronaviruset har kommunen beslutat att inte hålla öppet möte under samrådstiden.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 2020-04-08 till och med 2020-05-08 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Bayhill Center i Hemavan (Blå vägen 35) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 2020-05-08. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.0185-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Om någon av ovanstående inte går att nå, ta kontakt med kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 6 april 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta över hela området (14 mb)

Plankarta blad 1 (3 mb)

Plankarta blad 2 (3 mb)

Plankarta blad 3 (4 mb)

Plankarta blad 4 (3 mb)

Illustrationskarta (25 mb)

Planbeskrivning (3 mb)

Behovsbedömning (1,4 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning MKB (5,4 mb)

Bilagor till MKB:
Bilaga 1, huvudalternativ planutformning (2,9 mb)

Bilaga 2, alternativ planutformning (2,9 mb)

Bilaga 3, naturvärdesinventering sommaren 2019 (2.6 mb)

Bilaga 4, arkeologiska utredningar (3 mb)

Bilaga 5, markanvändning/anläggningar rennäringen (4,1 mb)

Bilaga 6, förutsättning rennäring (4,2 mb)

Bilaga 7, skiss flytt och betesströvning (5 mb)

Bilaga 8, mötesanteckning med Ubmeje Tjeälddie (147 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (409 kb)

Utredningar och underlag

Naturvärdesinventering 2018 (6,4 mb)

Häckfågel- och naturvärdesinventering 2019 (3,8 mb)

Rapport om påverkan på Natura 2000-området (2,7 mb)

Arkeologisk utredning 2018 (16,9 mb)

Arkeologisk rapport 2019 (8,5 mb)

Geoteknisk undersökning inkl. bilagor (28,3 mb)

Markteknisk undersökning (9,6 mb)

Trafikbullerutredning (927 kb)

Bullerberäkning snöskoter (1 mb)

Flygbullerutredning (1,8 mb)

Trafikutredning (1,8 mb)

Vägutredning (2,6 mb)

Vatten- och avloppsutredning (2 mb)

Dagvattenutredning, reviderad (5,2 mb)