Detaljplan för del av fastigheten Joesjö 1:143

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i april 2021, reviderad juni 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av åtta fritidshus

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samråd

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 17 maj till och med 4 juni 2021. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter samrådet. 

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 7 september 2021 till och med 28 september 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 28 september 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.802-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 2 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Information om planprocessen (331 kb)

Tidigare handlingar från samrådstiden 

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Underrättelse om granskning (165 kb)

Samrådsredogörelse (355 kb)

Plankarta (464 kb)

Planbeskrivning (821 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (428 kb)

VA-utlåtande (307 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)