Detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 2:117 (skifte 2)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i november 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 40 bostäder

Området ligger mellan byarna Laisholm och Laxnäs och platsen är utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms följa gällande översiktsplan för Storumans kommun. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samråd under tiden. Inbjudna till samrådet är kända sakägare och boende, föreningar med flera.  

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för samråd under tiden 20 december 2021 till och med 21 januari 2022 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 21 januari 2022. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2019.579-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 16 december 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Samrådshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Inbjudan till samråd (218 kb)

Plankarta (756 kb)

Planbeskrivning (1,2 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (1,2 mb)

Arkeologisk utredning (4,8 mb)

Dagvattenutredning (1,4 mb)

Markteknisk undersökningsrapport (1,5 mb)

Geoteknisk utredning (11,5 mb)

Naturvärdesinventering (2,5 mb)

Va-utredning (749 kb)

Vägutredning (2,6 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (330 kb)