Särskilt förordnad vårdnadshavare

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)

 

Ansvarig nämnd

När ett ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd (PUT) ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är ett ideellt arbete med en viss ersättning. Det är ett långsiktigt uppdrag som syftar till att förbereda barnet/ungdomen inför deras myndighetsdag när de blir 18 år.

Detta krävs av en särskilt förordnad vårdnadshavare

Det krävs ingen särskild utbildning men vissa krav finns på lämplighet för att uppdraget ska hjälpa barnet/ungdomen på ett positivt sätt. Du ska ha livserfarenhet, ansvarsfullhet och du bör känna att du får en bra kontakt då du kommer i kontakt med barn och unga.

Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och det svenska samhällets uppbyggnad, organisation och normer. Det vill säga hur olika organisationer och verksamheter som barnet/ungdomen kommer i kontakt med fungerar och hur deras uppdrag ser ut.

Det är viktigt att ha förståelse för andra aktörers roller i relation till dig själv och barnet/ungdomen. Det är viktigt för barnet/ungdomen att ha en god relation och ett bra samarbete med de myndigheter som denne kommer i kontakt med.

I relation till barnet/ungdomen är det viktigt att du kan se till dennes bästa i förhållande till olika myndigheter och organisationer. Att du i bemötandet med denne vet vad han eller hon har för behov beroende på ålder och mognad. Det är viktigt att utifrån detta kunna lyssna på önskemål och synpunkter.

Detta ingår i uppdraget

Arbetet utgår från tätorten Storuman där de barn/ungdomar som uppdraget omfattar bor på något av kommunens två boenden, Oasen och Språnget. Du ska företräda barnet i kontakten med myndigheter och olika organisationer och sköta viktiga frågor för barnet/ungdomen. I uppdraget har du ansvar för barnets personliga förhållande och se till barnets bästa.

Uppdraget kan sammanfattas i följande punkter. Du ska:

  • Företräda barnet/ungdomen i kontakten med till exempel socialtjänst, skola, sjuk- och hälsovård eller annan myndighet. Det kan exempelvis handla om elevvårds-, utvecklings- eller utredningssamtal med socialtjänsten.
  • Hålla kontakt med boendepersonal för att försäkra sig om att den tillsyn, omsorg och övriga delar i den vårdplan och genomförandeplan som sätts upp kring barnet/ungdomen tillfredsställs och följs.
  • Se till att barnet/ungdomen får en god fostran.
  • Bevaka att barnet/ungdomen får en tillfredsställande försörjning och ansöker om de bidrag de har rätt till, till exempel barnbidrag eller studiebidrag.
  • Långsiktigt planera för barnet/ungdomens framtid och planera inför den kommande myndighetsdagen när denne fyller 18 år.
  • Hjälpa barnet/ungdomen att om möjligt hålla kontakt med familj och andra anhöriga.

I det stora hela ska du se till barnets bästa, att beslut för denne tas i samma anda och med ett långsiktigt perspektiv.

Du är inte underhållsskyldig (ingen försörjningsplikt). Du har inte skyldigheten att stå för den dagliga vårdnaden och boende. Detta är något som kommunens verksamhet organiserar och ger barnet/ungdomen.

Så blir du särskilt förordnad vårdnadshavare

Du som är intresserad att bli särskilt förordnad vårdnadshavare kontaktar socialtjänsten och din lämplighet prövas därefter genom en kort utredning. Utredningen görs genom samtal mellan dig och socialsekreterare. Samtalet kompletteras med uppgifter från en referensperson samt registerutdrag från kronofogdemyndigheten och polisens belastningsregister.

Efter att utredning har gjorts och du blivit godkänd som särskilt förordnad vårdnadshavare får du vänta tills behovet uppstår. Det kan till exempel vara när ett av kommunens mottagna ensamkommande flyktingbarn ges permanent uppehållstillstånd (PUT) av migrationsverket. Då ansöker omsorgsnämnden om behovet till tingsrätten. Nämnden föreslår även vem som ska utses och denne ska vara villig och lämplig att åta sig uppdraget.

Vissa undantag finns när särskild förordnad vårdnadshavare inte tilldelas. Det kan vara när barnet som tilldelats PUT inom ett halvår kommer att fylla 18 år. Det kan dröja för lång tid innan tingsrätten avslutar ärendet och barnet hinner bli 18 innan dess och då finns inget behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ersättning

Du har rätt till ett månadsarvode som du ansöker om hos socialtjänsten. Arvodet ges som en fast ersättning på 4 000 kronor/månad. Blankett finns på denna sida under E-tjänster och blanketter.

Ersättning för resor 

Du får även ersättning för resor till till exempel barn och ungdomspsykiatri (BUP) i Lycksele eller andra organisationer eller myndigheter. Ersättningen delas upp i resetids- och kilometerersättning för bilkörning och du ansöker om det på en blankett som finns under E-tjänster och blanketter.

Viktigt att poängtera är att denna ersättning räknas för resor från och till Storuman i enlighet med att uppdraget utgår från Storumans tätort där barnet/ungdomen bor. Resetidsersättningen är 35 kronor för varje påbörjad timme. Bilersättningen är 1,85 kronor/kilometer.

Omkostnader 

För övriga omkostnader som telefon, internet och parkeringsavgifter ges via en schablonersättning på 150 kronor/månad. Om omkostnaderna överstiger schablonen stort kan detta ersättas mot att kvitton uppvisas. Observera att det arbete som görs och hur lång tid det tagit ska redovisas i den rese- och aktivitetsblankett som finns under E-tjänster och blanketter.

Socialsekreterare måste godkänna arvoden

Arvodesräkningen prövas av socialsekreterare och om den beviljas/godkänns undertecknas den och skickas vidare för utbetalning av kommunens lönekontor. Arvodesersättningen skickas in efter varje avslutad månad innan den 7:e månaden därefter. Om behovet blir mindre, att barnet/ungdomen inte behöver så mycket tid och hjälp kan månadsarvodet skrivas ner i samråd med socialsekreterare.