B4 (Before) arbetar mot psykisk ohälsa

Storumans kommun startade 2016 en samverkansgrupp kallad B4 i syfte att långsiktigt och systematiskt arbeta med att stärka och främja den psykiska hälsan bland befolkningen.

B4 består av personal från Storumans kommun, Region Västerbotten och Polisen i Södra Lappland och insatserna som genomförs vilar på de fyra b:n.

  • Bemöta
  • Behandla
  • Bygga
  • Begränsa

Gruppen arbetar utifrån en aktivitetsplan som fastställs och revideras årligen av gruppens organisationer. Insatserna som genomförs sker i samverkan eller är fördelad inom de enskilda organisationerna och sker i samverkan med civilsamhället.

Föreläsningar:

Genom åren så har gruppen anordnat föreläsningar med bland annat Ullakarin Nyberg, som jobbar med suicidprevention och forskar om suicid.

Ungdomsenkät:

Varje år får åk 7 – 9 på Röbroskolan, Skytteanska skolan och Luspengymnasiet svara på frågor via en enkät. Syftet med enkäten är att kartlägga och identifierar riskfaktorer i levnadsvanor och livsvillkor som kan leda till försämrad hälsa, både fysisk och psykiskt. Ungdomsenkäten utgör tillsammans med flera andra dokument grunden för det fortsatta arbetet bland annat B4-gruppen, FRIDA-gruppen, Tobaksfri Duo, Medborgarlöftet m.fl.

Ungdomsmottagning/Psykosocialt team:

Storumans sjukstuga har en ungdomsmottagning och tillgång till ett psykosocialt team som ger tillgång till bland annat kurator och barnmorska. Ungdomsmottagningen är HBTQ diplomerad. För mer information besök: Storumans Sjukstuga hälsocentral

Nyhet: Nu finns ungdomsmottagningen online i din mobil. Besök: Ungdomshälsan Umeå

Ungdomsmottagningen via mobilen är HBTQ diplomerad.

Nyhet: Från och med 31 mars 2020 så erbjuder Region Västerbotten och Storumans kommun öppen mottagning och Drop-in på tisdagar mellan 17.00 – 21.00 för psykisk ohälsa och riskbruk. Ingång via Distriktsmottagning/BVC på Storumans sjukstuga.

YAM:

Åk 8 på Röbroskolan och Skytteanska skolan genomför årligen YAM – Youth Aware of  Mental Health.  Syftet med YAM är att stärka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och dess betydelse för den psykiska hälsan. YAM tar upp hur man kan hjälpa sig själv och sina kamrater samt vart man kan söka hjälp.  YAM utgår från två huvudsakliga arbetssätt:

  • Diskussion och föreläsning
  • Rollspel och kamratstöd

Dessa bygger på sex huvudområden: Vad är psykisk ohälsa, Självrådshjälp, Stress och kriser, Depressioner och självmordstankar, att hjälpa en kompis som har det svårt, vem kan jag be om råd.

För mer information om YAM: Karolinska institutet – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

MHFA:

MHFA (Mental Health First Aid) – Första hjälpen till psykisk hälsa handlar om att deltagarna erhåller kunskaper för att bemöta personer som mår dåligt. MHFA består av tre block:

  • Första hjälpenkursen
  • Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom.
  • Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre.

Sedan B4 startade har ca ett 70-tal deltagare i Storuman utbildats i MHFA.

För mer information besök: Region Västerbotten – Rädda liv med MHFA

LÖF – Säker suicidprevention:

Syftet med LÖF är att förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

Aktörer i B4´s organisation har tillsammans med LÖF givits möjlighet att träna på scenario kring suicidförsök i syfte att träna vårdkedjan vid ett eventuellt suicidförsök. 

LÖF bistår med ett granskningsteam samt skådespelare vars syfte att göra scenariot så verklighetstroget som möjligt.

Mer om LÖF kan ni läsa här: LÖF- Säker suicidprevention 

Familjestöd:

Syftet med Familjestöd bygger på att stödja och att stärka familjens egna resurser och utgå från barnets/ungdomens behov. Vidare är syftet med Familjestöd att stärka och utveckla föräldrar i föräldrarollen och synliggöra barnets behov i familjen. Familjestödet har fokus på barn/ungdomar i åldern 0-18 år.. Lite mer information om vad familjestöd erbjuder finns nedanför:

Du kan nu ringa själv och boka tid för upp till 5 samtal. Vi har tystnadsplikt, skriver inga journaler och det är kostnadsfritt.

Vid frågor och funderingar kontakta Familjestöd:

Maria Carstedt
073-076 09 56
maria.carstedt@storuman.se

Jennie Larsson
073-299 00 86
jennie.larsson@storuman.se

För mer information kring arbete i B4 kontakta Storumans kommun Folkhälsosamordnare:

Daniel Burman
072-2463841
daniel.burman@storuman.se

Publicerad den 11 maj 2020