Eldning av avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Sortering av traavfall

Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med. Det kan också användas som en resurs om det tas om hand på rätt sätt. Genom att sortera och samla in det avfall som uppstår kan det material, den energi eller den näring som finns i avfallet tas till vara. På så sätt kan du hjälpa till att uppnå en bättre miljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning får vid flera tillfällen per år frågor eller klagomål som gäller eldning av avfall på enskilda fastigheter. Vi vill därför förmedla information om de bestämmelse som gäller för eldning av avfall och byggmaterial

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt. Det är ändå ett avfall.

Enligt 15 kap 5a § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Förbud mot eldning av avfall

Förbudet gäller både företag och privatpersoner. Det är t.ex. aldrig tillåtet att elda byggavfall, plast, målat trä, tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material. Inte heller hushållsavfall. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar för omgivningen.

Eldning av avfall får bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig och det avgår en avsevärt större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening. En annan anledning till att privatpersoner eller företag inte tillåts elda avfall är att energin i avfallet ska användas, t.ex. till produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Eldning av torrt trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller köras till en återvinningscentral.

En mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantaget från förbudet, bara det inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (miljöbalken 26 kap. 2 §).

Hur ska man hantera sitt avfall?

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna hushållens grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt. Detta är en service som ingår i den ordinarie renhållningsavgiften.

Återvinningscentraler, ÅVC, finns i Storuman och Tärnaby och hittas via länken till höger.

För hantering av avfall från byggnationer eller större mängder avfall eller från företag och verksamheter får du söka på gula sidorna efter lokala företag som hanterar avfall.

Rent, omålat trä kan du gärna såga upp och använda i din kamin inomhus.  

Om det brister i hanteringen

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden i Storumans kommun är tillsynsmyndighet för ärenden där det förekommer nedskräpning och eldning av avfall.

När vi bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som vi lägger ned i ett ärende. Avgiften per timme tas ut enligt kommunens fastställda timtaxa.

Åtalsanmälan

Du kan dömas för miljöbrott om du med uppsåt eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

Du kan också dömas för nedskräpning om du med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (miljöbalken 26 kap. 2 §).

Förelägganden och förbud

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga dig med ett förbud om eldning av avfall med stöd av miljöbalkens 26 kap 9 § (rätten att förelägga) och 2 kap. 3 och 5 §§ (försiktighetsregeln och hushållningsprincipen). Det kan till exempel vara lämpligt om eldning skett vid upprepade tillfällen eller om vi bedömer att eldningen  kommer att upprepas. Förbud får förenas med vite, med stöd av miljöbalkens 26 kap 14 §.

När man eldat kan det finnas kvar föroreningar i marken, t.ex. tungmetaller och dioxin. Om man bedömer att föroreningar finns och utgör en risk kan man med stöd av miljöbalkens 26 kap 9 § (rätten att förelägga) och 2 kap. 3 och 5 §§ (försiktighetsregeln och hushållningsprincipen) förelägga om att marken ska undersökas.