Byggärenden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för byggärenden och nybyggnadskartan.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från 2024-04-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Beräkning av bygglovsavgift

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabellerna. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller serviceåtgärd.

Exempel på avgifter

Exempelpriserna är beräknade på prövningar som följer gällande detaljplan, priset justeras generellt uppåt något vid avvikelser från detaljplan eller utanför detaljplanerade områden.

Även omfattningen av projektet påverkar priset, krävs det tekniska samråd går även där priset upp. Planavgift tas ut i samma omfattning även vid avvikelse.

Ärendetyp Pris Planavgiftstillägg*
Nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnad (inom detaljplan) 21 966 9 154
Nybyggnad av komplementbyggnad (enkel) 6 204 3 494
Tillbyggnad (enkel) 5 640 3 494
Attefallsanmälan (enkel) 6 768  
Förhandsbesked 14 664  
Strandskyddsdispens (t ex fritidshus) 9 558  
Eldstad 3 384  

* Observera att byggnationer inom detaljplaner antagna efter 1987-07-01 omfattas av en tillkommande planavgift (andra tabellen)

 

Nybyggnadskarta

Avgiften för nybyggnadskarta är baserad på prisbasbelopp och kan därför komma att justeras varje år. 

Nybyggnadskarta                         9 590  kronor **
Tillägg för filformat dxf/dwg Enligt KS taxa*

*Gäller från 2024-01-01

** Gäller för tomtyta mindre eller lika med 5 000 m²

Publicerad den 26 februari 2019