Mätning och kartor

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om kostnaden vid upprättandet av kartor samt avgiften för utförandet av mätningstjänster.

Taxan är en del av Kommunstyrelsens taxor och avgifter. Den finns att läsa i sin helhet, se relaterad information.

Taxan nedan redovisas exklusive moms.

AVGIFTER FÖR ANALOGT OCH DIGITALT KARTDATA


Grundkarta

*Bearbetnings-, res- och leveranskostnad tillkommer


Analog karta/bitmap*

Digital karta/vektor*

 
1 145 kr/ha

1 945 kr/ha

Baskarta

Analog karta/bitmap

Digital karta/bitmap

1 145 kr/ha

1 945 kr/ha

Kartdata från flygning av Tärnaby 2013 samt Hemavan och Storuman 2019

*Bearbetnings-, res- och leveranskostnad tillkommer


Ortofoto, högupplöst <10 cm/pixel*

Laserdata*


1 200 kr/ha


1 945 kr/ha

Specialkarta (blandat kartdata, exkl utdrag ut baskartan eller flygning)


Timtid, offereras


1300 kr/tim

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skatter och avgifter. För permanenta nyttjare av kommunalt kartdata träffas vid uttagande av avgifterna normalt avtal, som löper flera år. Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunalt kartdata.

Kommunens kartdata är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartdata överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartdata. 

AVGIFTER MÄTNINGSARBETEN OCH KARTFRAMSTÄLLNING

Personalkostnad Ingenjör/Handläggare 
vardagar kl 07:00-16:00, övrig tid +35%

1 370 kr/tim

Personalkostnad Mätningsbiträde,
vardagar kl 07:00-16:00, övrig tid +35%

970 kr/tim

Bilersättning

10 kr/km

Gränsutvisning med träläkt

Tid- och bilersättning enl ovan

Nybyggnadskarta

Tillägg för filformat dxf/dwg

Enl MSBN taxa

1 200 kr

Husutsättning huvudbyggnad, grundavgift

Taxa enligt högerspalt gäller vid beställningstid mer än 10 arbetsdagar

Grovutsättning*

Finutsättning*

Lägeskontroll 

Extra hörnpunkt utöver 8 st

8 500 kr

8 500 kr

6 900 kr

275 kr/hörn

* Extra avgift tillkommer vid kortare beställningstid då arbetet ej går att planera med annat arbete.

 10 600 kr

Komplementbyggnad i samband med utsättning av huvudbyggnad

Grovutsättning

Finutsättning

4 800 kr

4 800 kr

Publicerad den 29 januari 2019