Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med ordningsreglerna är att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Storumans kommun.

Klicka på länken för att komma direkt till svaret på din fråga:

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Vad är en allmän plats? 
Vad är en offentlig plats?
Lastning av varor m.m.
Schaktning och grävning
Buller
Containrar
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller
Affischering och skyltar
Högtalarutsändning
Insamling av pengar
Förtäring av alkohol
Ambulerande försäljning
Badförbud
Hundar, katter och hästar
Luftvapen, fjädervapen m.m.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Ridning och mopedåkning
Adressnummerskyltar
Camping, tält och husvagn

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde:

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Storumans kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också "Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Storumans kommun”.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 1. Udden Tärnaby 2. Hembygdsområdet Kåtaholmen 3. Fiskecampen, Avasund 4. Dansplatsen i Pauträsk 5. Efter skoltid på skolgårdar som är tillgängliga för allmänheten.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket, 11§ och 12§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för årgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, dålig lukt, buller eller dylikt.

Avlastning och uppläggning av gods eller liknande åtgärder får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Gångbana får inte blockeras på sådant sätt att fotgängare tvingas ut i körbanan.

Schaktning och grävning

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Buller

7 § Arbete som orsakar buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och andra anordningar, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Containrar skall vara försedda med reflexer gulröda

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, cykelbana på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. För uppsättning av banderoll gäller en lägsta höjd om 3,50 meter över gångbana och 5,60 meter över körbana. Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte placeras så att de skymmer trafikskylt eller trafiksignal. Vepor och fasta skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Affischering och skyltning

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, kabelskåp, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den del av byggnaden där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin, starköl eller folköl (öl klass II) får inte förtäras på nedan angivna platser, annat än i samband med servering som är tillåten enligt alkohollagen. Förbudet avser enbart offentliga platser inom avgränsat område.
1. Avgränsning enligt bilagd karta, bilaga 1.
2. Parkeringsplatserna i anslutning till Udden, Tärnaby.

Ambulerande försäljning

14 § För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Torget och Biograftomten i Storuman, Centrum i Tärnaby och Umbukta rastplats. Är ianspråktagandet endast tillfälligt och i obetydlig omfattning krävs inget tillstånd.

Badförbud

15 § Bad är förbjudet inom ett område 400 meter uppströms Umluspens kraftstation inom Storumans samhälle.

Hundar, katter och hästar

16 § Hundägare, hundförare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i

16 – 19 §§ Det som sägs i dessa paragrafer gäller ej för tjänstehund eller service-, signal- och annan assistanshund.

17 § Hundar, katter och hästar får ej vistas på följande platser: 1 Begravningsplatser. 2 Skolgårdar.

18 § Hundar skall hållas kopplade på följande plats: 1 Badsjöområdet i Storuman. Avgränsning enligt bilagd karta, bilaga 2.

19 § När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

20 § Fasta föroreningar efter hästar och hundar skall plockas upp på samtliga offentliga platser.

Luftvapen, fjädervapen m.m.

21 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- och slangbågar får inte användas på offentliga platser.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs inom tätort för att få använda pyrotekniska varor. Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom..

Ridning och mopedåkning

23 § Ridning och mopedåkning får inte ske i anlagda motionsspår och på nedan angivna platser: Stenseleberget, rullskidbanan i Stensele. 

Adressnummerskyltar

24 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Skylten skall vara tydlig och fullständigt synlig från gatan/vägen.

Camping, tält och husvagn

25 § Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats. Eller på sådan plats som i 3 § jämställs med offentlig plats.

Allmän plats 

”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats som enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen.

Offentlig plats 

Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som används för gång-, cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla offentliga platser.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-22§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också föreskrifter om förelägganden och förverkanden.

Avgift för att använda offentlig plats 

För användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.