Kommunstyrelsen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Den leder och samordnar allt arbete i kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet. Det är kommunstyrelsen som ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer följs och den har uppsikt över alla kommunens nämnder och egna bolag. 

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. 

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har även ett eget ansvarsområde med direkt ansvar för kommunens ekonomi, näringslivsfrågor, översiktlig samhällsplanering, mark och fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, avfallshantering, gatubelysning, bredband, trafikplanering och räddningstjänst. Samiskt förvaltningsområde, flyktingmottagning, informations- och arkivfrågor hör också till kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen.

Ledamöter och ersättare

Vid varje ny mandatperiod väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tretton ledamöter och lika många ersättare från alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har en ordförande och en vice ordförande. De kallas också för kommunalråd. De flesta politiker i kommunstyrelsen är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Sammanträden

Kommunstyrelsen har sju ordinarie sammanträden varje år. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott. Utskottet förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska behandla. Arbetsutskottet får även ta egna beslut i vissa ärenden.

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. De väljs bland kommunstyrelsens egna ledamöter. Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare samt en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Publicerad den 24 oktober 2022