Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Storumans kommun

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1663) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1671) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Torget och Biograftomten i Storuman samt Centrum i Tärnaby.

Tider för försäljning

3 §
Torghandel får ske på följande tider:

Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00 ifall nämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 15.00.

Försäljarna får inte tidigare än 1 timmer före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda fall skall ske vid andra tider än vad stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens uppgiftsskyldighet 

4 §
En innehavare av en saluplats är enligt 2§ lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

5 §
Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

6 §
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

7 §
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd.

Renhållning mm

8 §
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

9 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

10 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3§ andra  och tredje styckena, 4§ sjätte stycket första meningen, 5§ första - sjätte styckena, 7,9 och 10§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelse om föreläggande och förverkande.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 februari 1996.

Kommunfullmäktige har antagit föreskrifterna 1996-02-27.