Tärnaby "Nedre Bergsvägen"

Avgränsning av planområdet

På området söder om Bergsvägen i Tärnaby finns en detaljplan från 1995 för byggnationer av permanentbostadshus. Nu genomförs en undersökning av intresset på föreslagna tomter 1-10.

Plankarta för del av Laxvik 1:23 m.fl.

Områdeskarta

Tomtindelning

Tomtindelning Plankarta

Tomtindelning Flygfoto

Villkor
Storuman kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera. Köpeavtal upprättas direkt men förfaller ifall inte bygglov erhållits inom 6 månader.

Intresseanmälan
Den som är intresserad av en tomt skickar en intresseanmälan till ks@storuman.se (Kommunstyrelsen) eller till kommunens postadress. Intresseanmälan på tomterna kan ske till och med den 30 april. Baserat på antalet intressenter kan området komma att byggas ut och tomterna säljas.

Följande ska framgå vid intresseanmälan:

Ärenderubrik "Intresseanmälan Nedre Bergsvägen i Tärnaby"

Namn, personnummer och kontaktuppgifter på sökande samt vilken tomt som intresseanmälan avser. Tomt 1 - tomt 10

Detaljplan
Detaljplanen för området är antagen 1995 och tomterna är tänkta att bebyggas med en bostad. Byggnadsarean per fastighet är 250 m² och av den ytan får 60 m² bebyggas med fristående uthusbebyggelse och med det menas garage, förråd och liknande. En våning gäller men där terrängen medger kan suterrängvåning anordnas. Högsta byggnadshöjd för envåningshus är 3,5 m och för hus med suterrängvåning 4,8 m, övriga gårdsbyggnader får ha en byggnadshöjd på högst 3 m.

Riktlinjer för försäljning av tomtmark
I dokumentet nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av tomtmark för permanentboende:

Riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende

Kontakt för mer information

Tim Sehlström
Mark- och exploateringsingenjör
0951-140 82
tim.sehlstrom@storuman.se

Anton Stenvall
Teknisk chef
0951-140 00
anton.stenvall@storuman.se

Publicerad den 18 mars 2024