Anslutning till fastighet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Ny avloppsledning

Bygger du nytt och vill ansluta dig till det kommunala vatten- och/eller avloppsledningsnätet ska du först ansöka om anslutning hos kommunens tekniska avdelning. Du blir därefter anvisad en anslutnings-/förbindelsepunkt på ledningsnätet.

Om servisledning inte finns förberett fram till fastighetsgränsen så ansvarar ledningsägaren (oftast kommunen) för framdragning. Innan anslutningen genomförs ska du kontakta tekniska avdelningen för planering av när besiktning av anslutningen kan göras.

Servisledning och förbindelsepunkt

Servisledningen är den ledning som knyter samman fastigheten och det allmänna VA-distributionsnätet fram till förbindelsepunkten. Den sträcka av servisledningen som går från förbindelsepunkten till huset är det du som fastighetsägare som äger och ska underhålla. Förbindelsepunkten är vanligtvis en halv meter utanför tomtgräns.

Den vattenavstängningsventil som sitter på servisledningen (nära förbindelsepunkten eller huvudledningen) stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Servisventilen ligger oftast utanför tomtgräns.

Ventilen tillhör (oftast) kommunen och får då inte öppnas eller stängas av annan än personal från tekniska avdelningen. När du gräver ner dina egna servisledningar kan det vara bra att sätta en egen servisventil, eller en avstängningsventil på vattenledningen där den kommer in i huset.

ABVA

Den som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp är skyldig att följa ABVA, det vill säga Allmänna bestämmelser för brukande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumentet finns till höger under Relaterad information.

Att tänka på vid anläggande av servisledningar

Servisledningar är dina egna ledningar från förbindelsepunkten till huset. De är ledningar för dricksvatten, spillvatten (bad, dusch, toalett) samt i vissa fall dagvatten (vatten från hårdgjorda ytor, tak, dränering etcetera).

Vatten

Vattenledningen ska vara oskarvad mellan förbindelsepunkten och eventuell vattenmätare. Ledningen bör ligga på frostfritt djup, minst cirka 2 meter i mark.

Om ledningen läggs under en plan som skottas vintertid så är det bra om den isoleras för att få en extra säkerhet mot frysning.

Spillvatten

Spillvattenledningen bör du utföra med självfall i en sådan lutning att självrensning uppnås. Spolbrunn bör finnas för rensning av ledningen.

Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till spillvattenledning.

Dagvatten

Dagvattenledningen bör du utföra med självfall. Dagvatten får tas om hand på fastigheten, men se till att vattnet inte rinner ut på granntomter eller vägar.

Det är inte tillåtet att koppla dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen.

Vattenmätare

Vattenmätaren är kommunens egendom. Särskilda krav ställs på vattenmätarens placering för att säkerställa att drifttekniker lätt kan komma åt att byta och kontrollera mätaren. 

Vid nybyggnation är det lämpligt att sätta in vattenmätare samtidigt som övrig vattendragning utförs. På sidan Vattenmätare kan du läsa mer.

Vattenläckor inom fastigheten

Du ansvarar själv för ledningar inom din fastighet. Spillvattenledningen kan behöva spolas ren emellanåt och du måste vara observant på eventuella läckor från vattenledningen.

En läcka kan uppstå på ledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan är belägen före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen.

Gör det därför till en vana att inte bara titta på vattenmätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.

Fastän det bortspolade vattnet inte kan mätas upp, när läckan ligger före mätaren, ska läckan åtgärdas snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada och även debiteras en avgift för vatten som har runnit bort.

Ett litet hål på vattenledningen kan läcka mycket vatten. Under Relaterad information finner du exempel på hur mycket vatten som kan rinna ut genom olika hål.

Publicerad den 28 juni 2021