Avloppsvatten - kommunalt

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Öppet avloppsbrunn

Vattnet vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift inom kommunens tekniska avdelning är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet.

Om vi alla hjälps åt att se till att kretsloppet fungerar får vi en låg miljöbelastning och energiförbrukning, samt få driftstörningar vid avloppsreningsverken.

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier.

Spillvattnet avleds till avloppsreningsverk eller annan reningsanläggning. Dagvattnet tas omhand på olika sätt, främst genom avledning till närmsta vattendrag.

Avloppsproblem

Om du får problem med avloppet så undersök om problemet ligger inom din egen fastighet innan du kontaktar tekniska avdelningen. Om avloppsvatten tränger upp ur exempelvis golvbrunnar är det bra om du snarast kontaktar oss på tekniska avdelningen:

  • kontorstid till vår kundtjänst 0951-140 00 eller 0954-140 00
  • efter kontorstid till VA-beredskap 0951-630 20 (går till SOS Alarm som meddelar den som har beredskap)

Eget avlopp

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en enskild avloppsanläggning. Läs mer om detta på sidan Eget vatten och avlopp.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Tekniska avdelningen ansvarar för slamtömningen hos dig som har egen brunn. Meddela oss när du installerat en enskild avloppsanläggning.