Slam och latrin

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Inom Storumans kommun använder vi en avvattnande teknik vid tömning av slambrunnar. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. 

Slamtömning sker årligen under perioden maj-oktober. Du som berörs av tömning under året får ett informationsbrev när det närmar sig. 

Tömningsintervall

Har du en permanentbostad, det vill säga ett hus som du bor i året runt, ska avloppsbrunnen tömmas en gång per år. Om du av någon anledning vill att brunnen ska tömmas med längre intervall än ett år, kan du ansöka om dispens från kommunens renhållningsföreskrifter.

För fritidshus sker tömningen med ett intervall om minst vart tredje år (3:e år). Det är viktigt att tänka igenom hur ofta man beräknar att besöka sitt fritidshus, hur många bäddar man har och hur stor brunnen är. Detta tillsammans med den utformning man valt på brunnen är avgörande för behovet av tömning.  
Vid ägarbyte anger den nya fastighetsägare vilket intervall av tömning som önskas.  

Extra tömning

Ibland uppstår behovet av en extra tömning av brunnen. Om du anmäler ditt behov av tömning till oss före den 31 mars kommer brunnen att tömmas enligt ordinare tömningsschema under året.

Om du upptäcker att brunnen behöver tömmas akut eller vid andra tidpunkter på året kan vi erbjuda budad tömning. Det kan vara inför planerade reparationer, byte av tank eller om man akut upptäcker att brunnen rinner över. Observera att budad/akut tömning kostar extra, se gällande taxa.

Tömningsteknik

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll och transporteras till reningsverket. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent är torrt slam. Skillnaden vid avvattnande teknik är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er brunn även efter genomförd tömning av slam.

Avvattnande teknik - hur fungerar det?

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till samma brunn. Fördelar med denna teknik är att slamavskiljare snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna och bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar. Genom att behålla dessa bakterier kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Bilarna kommer att kunna utföra fler tömningar med denna teknik och slammet kan avlämnas vid kompostanläggning i stället för att gå via reningsverk för ytterligare en behandling.

Tänk på detta innan tömning

Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt. Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 10 meter, eller enligt beviljat tillstånd. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.

Innan brunnen töms är det några saker du måste tänka på för att underlätta tömningen

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
 • Meddela koden i god tid om ni har lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

Efter tömning

 • Då avvattnande teknik används spolas vattnet tillbaka
 • Vid misstänkt tät infiltration töms brunnen som vanligt och vi meddelar er som kund på fakturan.

Tungt lock

Storumans kommun har beslutat att brunnslocket endast får väga 15 kg. Detta för att hjäpa och underlätta för våra chaufförer. 

Vi uppmnanar dig att därför att snarast byta till något av de lättare brunnslocken som finns på marknaden. En tilläggsavgift kommer att debiteras på lock tyngre än 15 kg.

Latrin

Latrinkärl beställs via kundtjänst, 0951-140 86 och hämtas av dig som kund i Storuman eller Tärnaby. Kärlet är då märkt med din fastighetsbeteckning.

Du köper kärlet intklusive hanteringen av avfallet.
Kärlet lämnas fylld, stängd och tvättas till anvisad plats på din närmaste ÅVC.

För dig som kommer med eget kärl till ÅVC faktureras avgiften i efterhand.

Publicerad den 23 februari 2021