Dispenser från renhållning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Fastighetskarta med markering för hus A-B
Grannar som kan dela kärl

Storumans kommun arbetar för att tillgodose medborgarnas krav på service och god miljö samt att förebygga nedskräpning. Som exempel på hushållsavfall kan nämnas köksavfall, blöjor och hushållens miljöfarliga avfall.

Hit räknas även hushållens skrymmande avfall såsom kasserade möbler, cyklar, kylskåp, frysar, spisar, skidor, sparkar mm. Även trädgårdsavfall som uppstår vid normal skötsel räknas som hushållsavfall.

För det har kommunen rätt att ta ut en grundavgift och en rörlig avgift för att täcka våra kostnader för insamling, transport, behandling och administration.

Det finns dock några möjligheter till undantag från renhållningsordningens bestämmelser. 

Dispens/undantag från renhållningsordningens lokala föreskrifter är personlig och söks elektroniskt i vår e-tjänst av fastighetsägare. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med fem (5) år. Anmälningar och ansökningarna handläggs vanligtvis av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beviljade undantag kan omprövas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter. Erhållen dispens kan återkallas.

Gemensam avfallsbehållare

Gemensam behållare för avlämning av mat- och restavfall, från permanentboende en- eller tvåfamiljshus samt fritidshus, kan tillåtas för två (2) till fem (5) hushåll under förutsättning att:

 • Hämtning sker från en gemensam hämtplats och där transporter kan minskas.
 • Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
 • Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
 • Olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.

En av fastighetsinnehavarna ska vara fakturamottagar samt har huvudansvar för tillsyn, skötsel och underhåll.

Kärlets placering ska vara i "mitten" av grannarna. Detta innebär att ägaren till fastighet A kan dela kärl antingen med fastighet B1, B2 eller B3 samt med intilliggande C. Eller så kan alla fem dela på samma kärl, om kärlet är placerat på fastighet A.

Om abonnenter delar kärl minskar behållaravgiften per abonnent. Medans den rörliga avgiften är oförändrad och debiteras den som utses av er att ansvarar för kärlet.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

Om du vet att din fastighet inte kommer att bebos eller nyttjas kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Följande regler gäller för detta: 

 • Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta (8) månader. 
 • Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv (12) månader av fastighetsägaren eller föruthyrning.

Du betalar ingen hämtningsavgift under den tid du beviljats uppehåll i hämtning. Men den årliga grundavgiften är oförändrad och debiteras fastighetsägaren. 

Förlängt hämtningsintervall för slam 

Fastighetsägare som av olika skäl önskar längre intervall av slamtömning. Förlängt intervall kan medges under förutsättning 

 • Att anläggningen är tillståndsgiven enligt miljöbalken
 • Anläggningen har en våtvolym om minst 2.0 m3 med efterföljande rening
 • Brunnens placering och utförande

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamtömning ska registreras i kommunens e-tjänster senast 31 mars gällande år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar därefter beslutet om förlängt hämtningsintervall kan beviljas.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivandet gäller i högst fem (5) år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Du betalar endast för utförda tömningar under den tid du beviljats uppehåll i hämtning. Men den årliga grundavgiften och hämtningsavgiften är oförändrad. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall till kommunen

Om en fastighetsägare kan omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i hushållet kan dispens erhållas. Förutsättningar för dispens är:

 1. Sökande kan redovisa särskilda skäl
 2. Avfallet ska tas omhand på den egna fastigheten på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön
 3. Avfallet inte grävs ned
 4. Avfallet inte eldas
 5. Allt förmultningsbart köksavfall komposteras enligt förutsättningar i ovan angiven föreskrift om egen kompost
 6. Sökande kan visa att det inte finns behov av någon av kommunens renhållningstjänster

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren med särskilda skäl kan då befrias från skyldighet att lämna kommunalt avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Eget omhändertagande av slam

Eget omhändertagande av avloppsslam och urin kan medges under vissa förutsättningar, t.ex.

 • att tömningen sker med utrustning som garanterar att brunnen blir helt tom
 • slammet används för odling på den egna fastigheten samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lantbrukare med aktivt jordbruk som årligen sprider gödsel på brukad mark får efter godkänd ansökan, omhänderta slam från egen slamavskiljare eller sluten tank. Detta avser även lantbruk som arrenderas ut till aktiva lantbrukare, där arrendatorn har möjlighet att omhänderta slam från slambrunn på det arrenderade lantbruket.

Tömning ska ske årligen, tillgång till pump och transportfordon ska finnas och nedmyllning av slammet ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, se Naturvårdsverket föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd av miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk, Förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Taxor och avgifter

Grundavgiften för renhållningen kommer att debiteras årligen även vid beviljad dispens.

Ansökan gör du som fastighetsägare i våra e-tjänster.

För ansökan debiteras en avgift, se renhållningstaxan.
Gemensam avfallsbehållare och uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam söks hos kommunstyrelsen.

Anmälan om eget omhändertagande och anmälan om kompost samt förlängt tömningsintervall söks hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad den 3 september 2019