Kompostering och bokashi

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tecknad bild på en kompost

Storumans kommun arbetar för att tillgodose medborgarnas krav på service och god miljö samt att förebygga nedskräpning. Som exempel på hushållsavfall kan nämnas köksavfall, blöjor och hushållens miljöfarliga avfall.

Det har blivit allt vanligare att folk vill kompostera sådant hushållsavfall som är förmultningsbart, både trädgårdsavfall och övrigt organiskt hushållsavfall. För kompostering av annat komposterbart avfall än trädgårdsavfall krävs en anmälan.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Hushållsavfall

Kompostering av matavfall, även hantering av bokashi, skall ske i en ”behållare” som effektivt utestänger fåglar, råttor mm och som medger tillräckligt lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall ske. En behållare för kompostering kan du köpa eller bygga själv. Om du vill kunna kompostera året runt krävs dessutom att behållaren är isolerad, en så kallad varmkompost.

Tillförs latrin till komposten skall vid behov tillföras så mycket uppsugningsmedel (t ex torvmull) att ingen avrinning kan uppstå från komposten. Platsen för kompostering skall väljas så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller annan störning uppstår.

Anmälan

Kompostering kan tillåtes hos dem där det är möjligt att ta hand om avfallet på den egna fastigheten utan att det finns risk för olägenhter för människors hälsa och miljö.

Utsträckt hämtningsintervall

För fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall, kan efter ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medges utsträckt hämtningsintervall för restavfallet.

Utsträckt intervall kan medges under förutsättning av anmälan om kompostering har lämnats in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I ansökan anges uppgifter om kärlstorlek och antalet boende. Nämnden bedömer därefter om hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan att det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Latrin

Kompostering av latrin på den egna fastigheten får, efter ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, medges i särskild avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om det beräknade avfallsmängderna samt hur de kommer att användas.

Publicerad den 3 september 2019